มอก.424-2530

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top