มอก.417-2548

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ขวดยาแก้วบรรจุยาเม็ด

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top