มอก.416-2548

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ฉนวนไฟฟ้า-การจัดประเภททางความร้อน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top