มอก.413-2525

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. หมุดเกลียวหัวจมนูนผ่า

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top