มอก.410-2525

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม : ช้อน ส้อม และมีด

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top