มอก.399-2524

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จขนาดสั้น

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top