มอก.394-2524

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. กากน้ำตาลชนิดผลิตผลพลอยได้

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top