มอก.392-2529

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เคตชัปมะเขือเทศ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top