มอก.386-2531

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เทปใช้ในงานไฟฟ้า : พลาสติไซซ์โพลิไวนิลคลอไรด์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top