มอก.385-2524

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังห้อง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top