มอก.383-2529

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ประตูน้ำเหล็กหล่อ : ลิ้นกันกลับชนิดแกว่ง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top