มอก.381-2543

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. หน้าจานเหล็กหล่อ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top