มอก.376-2524

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. หมุดเกลียวหัวจมหกเหลี่ยม : ผลิตภัณฑ์ขั้น A

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top