มอก.374-2524

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แป้งสาลีชนิดทำขนมปัง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top