มอก.367 เล่ม 1-2532

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ยางรถยนต์ เล่ม 1 สมรรถนะที่ต้องการและการทดสอบ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top