มอก.365-2532

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ตะกั่วบัดกรี : แท่ง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top