มอก.364-2524

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. จานโซ่และขาจานโซ่รถจักรยาน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top