มอก.362-2548

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ขวดยาแก้วบรรจุยาน้ำ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top