มอก.360-2530

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. กาวเรซินสังเคราะห์ (พีโนลิกและอะมิโนปลาสติก) สำหรับไม้

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top