มอก.359-2530

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ภาชนะบรรจุก๊าซทนความดันแบบไม่มีตะเข็บ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top