มอก.356 เล่ม 2-2541

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. น้ำมันเครื่อง ( เล่ม2)

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top