มอก.355-2526

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ก้านเหล็กสำหรับลูกถ้วยก้านตรง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top