มอก.352-2523

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ตะเกียบหน้ารถจักรยาน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top