มอก.347-2556

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ไส้ปากกาลูกลื่น

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top