มอก.342-2523

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. บังโคลนรถจักรยาน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top