มอก.338 เล่ม 2-2530

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. หมุดเกลียวหัวหกเหลี่ยม เล่ม 2 ผลิตภัณฑ์ขั้น C

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top