มอก.333-2546

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. คาร์บอนแบล็กสำหรับอุตสาหกรรมยาง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top