มอก.331-2523

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. อะลูมิเนียมแผ่นหนาและแผ่นบาง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top