มอก.323-2522

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ปลาหมึกแห้งปรุงรส

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top