มอก.322-2522

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แท่งมีดเหล็กกล้าความเร็วสูง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top