มอก.320-2522

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เนื้อมะพร้าวอบแห้ง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top