มอก.319 เล่ม 3-2551

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ปูนไลม์อุตสาหกรรม เล่ม 3 ปูนหิน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top