มอก.318-2552

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ปลาสเตอร์แบบม้วน : ผ้าเคลือบกาวซิงก์ออกไซค์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top