มอก.310-2522

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ท่อเหล็กกล้าสำหรับทำรถจักรยาน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top