มอก.298-2556

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แผ่นอะคริลิกใช้งานทั่วไป : แผ่นหล่อขึ้นรูป

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top