มอก.295-2547

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ผ้าอนามัยใช้ภายนอก

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top