มอก.291 เล่ม 3-2530

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เล่ม 3 ผลิตภัณฑ์ขั้น C

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top