มอก.289-2521

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ลิ่มและร่องลิ่ม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top