มอก.285 เล่ม 19-2559

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 19 การทดสอบการดัดโค้ง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top