มอก.285 เล่ม 6-2524

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 6 การหาสารที่ระเหยและสารที่ไม่ระเหย

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top