มอก.284-2530

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. อะลูมิเนียมเจือหน้าตัดรูปต่าง ๆ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top