มอก.283-2534

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. กระดาษแข็งเพื่อการพิมพ์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top