มอก.281-2532

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เกลียวท่อเหล็กกล้าสำหรับงานท่อน้ำและงานท่อทั่วไป

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top