มอก.275-2521

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. กากเนื้อมะพร้าวแห้งที่ใช้เป็นอาหารสัตว์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top