มอก.271-2548

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top