มอก.264-2521

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. กุ้งกระป๋อง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top