มอก.255-2521

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. กลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบายของถังก๊าซ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top