มอก.251-2554

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ผ้าโปร่งดูดซึม ผ้าพันแผล และผ้าซับ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top