มอก.249-2540

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ข้อต่อท่อเหล็กหล่ออบเหนียวต่อด้วยเกลียว

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top