มอก.245-2520

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ไฟฉาย

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top